Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO informuj臋, 偶e:

 

1) Administratorem/ Podmiotem przetwarzaj膮cym Pani/Pana danych jest z Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rafa艂 Prager (PROESTETICA Klinika dr Prager), ul. S艂upska 31 60-458 Pozna艅. Z administratorem danych osobowych mo偶na skontaktowa膰 si臋 pod adresem email: ido@proestetica.com.pl

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 w celu realizacji praw i obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z Celu i zakresu powierzenia przetwarzania Danych osobowych wynika bezpo艣rednio i ograniczaj膮 si臋 do zada艅 lub us艂ug wynikaj膮cych z przepis贸w prawnych.

 

3) Powierzone Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 przez Podmiot przetwarzaj膮cy w formie papierowej oraz w systemach informatycznych.

 

4) Podmiot przetwarzaj膮cy o艣wiadcza, 偶e wdro偶y艂 odpowiednie 艣rodki techniczne, kulturalne i organizacyjne w rozumieniu Rozporz膮dzenia, kt贸re zapewniaj膮 bezpiecze艅stwo powierzonych do przetwarzania Danych osobowych.

 

5) Odbiorc膮 Pani/Pana danych b臋dzie Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rafa艂 Prager (PROESTETICA Klinika dr Prager), ul. S艂upska 31 60-458 Pozna艅.

 

6) Podmiot przetwarzaj膮cy o艣wiadcza, 偶e wdro偶y艂 odpowiednie 艣rodki techniczne, kulturowe i organizacyjne zapewniaj膮cy adekwatny stopie艅 bezpiecze艅stwa odpowiadaj膮cy ryzyku zwi膮zanym z przetwarzaniem powierzonych mu Danych osobowych, o kt贸rym mowa w art.32 Rozporz膮dzenia. Podmiot przetwarzaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego 艣rodk贸w technicznych, kulturowych i organizacyjnych tak, aby zapewni膰 powierzonym Danym osobowym adekwatny stopie艅 ochrony.

 

7) Podmiot przetwarzaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do艂o偶y膰 nale偶ytej staranno艣ci przy przetwarzaniu powierzonych Danych osobowych.

 

8) Podmiot przetwarzaj膮cy zobowi膮zuje si臋, 偶e pracownicy, osoby 艣wiadcz膮ce czynno艣ci na podstawie um贸w cywilnoprawnych, inne osoby pracuj膮ce na rzecz Podmiotu przetwarzaj膮cego), kt贸rzy b臋d膮 przetwarza膰 Dane osobowe w zwi膮zku z Umow膮, b臋d膮 dzia艂a膰 na podstawie wyra藕nego upowa偶nienia do przetwarzania danych osobowych.

 

9) Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny warunkuj膮ce stosowne przepisy prawne.

 

10) Podmiot przetwarzaj膮cy zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 zachowanie w tajemnicy (o kt贸rej mowa w art.28 ust.3 pkt b Rozporz膮dzenia) przetwarzanych Danych osobowych przez osoby, kt贸re upowa偶ni do przetwarzania Danych osobowych zar贸wno w trakcie ich zatrudnienia w Podmiocie przetwarzaj膮cym, jak i po jego ustaniu.

 

11) Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣ci z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

 

12) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 偶e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy RODO.